PERSONVERNERKLÆRING – FORUM MARKET SERVICES AS

Nytt personvernregelverk ble innført i Norge gjeldende fra 1. juli 2018 og Forum Market Services AS har oppdatert sin personvernerklæring i tråd med det nye regelverket.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på i forbindelse med informasjon som er hentet inn om deg, og hvordan innhentede personopplysninger behandles.

Erklæringen er relevant for så vel eksisterende som potensielle kunder, medarbeidere eller andre relevante parter som reelle rettighetshavere, autoriserte representanter og tilknyttede parter.

Sist revidert 25.06.2018

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

 • Formål med innhenting av opplysninger
 • Rettslig behandlingsgrunnlag
 • Hvilken type personopplysninger innhentes
 • Kilder til opplysninger
 • Utlevering av opplysninger til tredjepart
 • Dine rettigheter ifm. innhentede personopplysninger

FORMÅL MED INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Formålet med Forums innhenting og behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon. Behandlingsgrunnlaget for dette er nærmere beskrevet under følgende punkter:

 • Kundeadministrasjon

Forum benytter innhentede personopplysninger for å oppfylle gjeldende forpliktelser vedr. etablering av kundeavtaler og gjennomføring av oppdrag.

 • Markedsføring

Forum vil kunne benytte personopplysninger i markedsføringsøyemed dersom det er nødvendig for å ivareta foretakets berettigede interesse for videre aktivitet.

 • Profilering

Forum benytter i liten grad innhentede personopplysninger i forbindelse med automatiserte behandling av data i forbindelse med analyser i markedsførings- eller profileringøyemed, og vil dersom dette skulle endre seg be om kundens tillatelse til å benytte persondata til slik virksomhet.

 • Risikoklassifisering

Som verdipapirforetak er Forum pålagt å risikoklassifisere sine kunder i forbindelse med risiko for hvitvasking, og er videre pålagt å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten ved mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Klassifisering blir gjort i forbindelse med etablering av kundeforholdet.

Det vurderes samtidig hvilke tjenester og produkter som er egnet for den enkelte kunde og hvorvidt kunden er å anse som ikke-profesjonell eller profesjonell.

 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Politiet og andre offentlige myndigheter kan i forbindelse med sitt arbeid for å forebygge eller avdekke straffbare handlinger pålegge et verdipapirforetak å utlevere lagrede kundeopplysninger. Foretaket har også et selvstendig ansvar for å avdekke og forebygge straffbare handlinger og vil i den forbindelse behandle innhentede personopplysninger dersom dette anses nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til personvern..

 • Sikkerhet

Forum har etablert strenge tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at innhentede personopplysninger ikke kommer uvedkommende i hende. Instruksverket på dette området er godkjent av Finanstilsynet.

RETTSLIG BEHANDLINGSGRUNNLAG

Forum må kunne vise til et relevant behandlingsgrunnlag for å kunne innhente og behandle personopplysninger, se nedenstående eksempler på slikt grunnlag:

 • Oppfylle kravene til en kundeavtale

Formålet med behandling av personopplysninger er primært kundeadministrasjon samt å yte investeringstjenester i tråd med inngåtte avtaler.

 • Rettslig forpliktelser

Forum behandler innhentede personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller pålegg fra offentlige myndigheter.

 • Berettiget interesse

Forum kan behandle innhentede personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Slik berettiget interesse må være lovlig, definert på forhånd og være reell og saklig begrunnet i virksomheten.

 • Samtykke

Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger vil behandlingen av personopplysninger basere seg på et frivillig samtykke fra kunden. Kunden vil alltid bli bedt om å avgi samtykke dersom det er nødvendig å behandle sensitiv informasjon, som f.eks. helseopplysninger, religiøs overbevisning, legning o.l. Slikt samtykke kan på et hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake.

HVILKEN TYPE INFORMASJON BLIR INNHENTET

Hvilken type personopplysninger som innhentes avhenger av hvilket produkt eller tjeneste som tilbys deg som kunde/potensiell kunde.

 • Informasjon om identifikasjon

Personnummer og navn, i form av kopi av legitimasjon, førerkort, pass e.l., evt. bekreftet ved BankID.

 • Kontaktinformasjon

Adresse, telefonnummer, email.

 • Finansiell informasjon

Ved kunde- og produktavtaler må opplysninger om inntekt, gjeld og formue, betalingsanmerkninger og skatteopplysninger innhentes.

 • Lovpålagte opplysninger

Skattemessig hjemsted, skatteregistreringsnummer, opplysninger som kreves for å få grunnleggende kunnskap om kunder til bruk i forbindelse med arbeid mot hvitvasking

KILDER TIL OPPLYSNINGER – HVOR HENTES OPPLYSNINGEN FRA?

Fra kunden

I hovedsak innhentes personopplysninger fra kunden selv, ofte som nødvendig underlag i forbindelse med registrering av kundeavtaler eller i forbindelse med at kunden benytter andre av Forums tjenester

Fra tredjeparter

I de tilfeller det er nødvendig for å overholde lovkrav vil Forum også innhente opplysninger fra tredjeparter eksempelvis fra

 • Offentlig tilgjengelige kilder, eksempelvis Folkeregisteret og skattemyndigheter, banker betalingstjenesteleverandører og andre.

Eksempler på slike informasjonskilder kan være:

 • Offentlig tilgjengelige kilder
 • Firmaregistre
 • Politi, Økokrim
 • Sosiale medier
 • Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre informasjonstjenester som leverer informasjon om eksempelvis reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

Foretakets nettsider

Forum registrer ingen persondata i forbindelse med at kunder går inn på foretakets nettsider og benytter heller ikke informasjonskapsler utstedt av tredjepart.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Hvem kan opplysningene utleveres til?

Forum har i enkelte tilfeller rettslig grunnlag for å dele opplysninger med tredjeparter som myndigheter, leverandører og forretningspartnere som f.eks. utførende meglerforetak.

Dersom det skulle være påkrevd å overføre personopplysninger til en leverandør i forbindelse med et konsulentoppdrag e.l., vil Forum sørge for at partene undertegner en databehandleravtale i hvert enkelt tilfelle.

Ved utlevering av personopplysninger til en tredjepart vil aktuelle bestemmelser om taushetsplikt bli fulgt.

RETTIGHETER IFM. INNHENTEDE PERSONOPPLYSNINGER

 • Innsyn i hvilke opplysninger som er innhentet

Du har på forespørsel rett til å få innsyn i alle data Forum har lagret om deg. Dette gjelder informasjon som du selv har oppgitt og informasjon Forum har innhentet fra tredjeparter.

 • Innsigelse mot hvordan opplysninger behandles

Du har også rett til å få informasjon om hvordan Forum behandler lagret informasjon.

Interne vurderinger som Forum med utgangspunkt i innhentede opplysninger benytter i forbindelse med sin ordinære virksomhet, faller utenfor innsynsretten.

Imidlertid har kunden, i de tilfeller der behandling av personlige opplysninger er basert på Forums berettigede interesse og opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, rett til å fremme innsigelser mot behandlingen.

 • Rett til endring eller sletting av opplysninger

Opplysninger om deg er innhentet i forbindelse med en gjensidig interesse vedr. etablering av en avtale eller annen form for samarbeid.

Hvis opplysningene er uriktige eller ufullstendige har du rett til å få opplysningene rettet.

Når en avtale er avsluttet, eller samarbeidet er opphørt, vil dine opplysninger bli oppbevart en periode for å oppfylle lovpålagt oppbevaringsplikt. Deretter vil dine personopplysninger bli permanent slettet.

Dersom en kunde er av den formening at Forum oppbevarer personopplysninger urettmessig, har kunden rett til å be om at disse opplysningene blir slettet.

 • Rett til å be om begrensing av behandling av opplysninger

Dersom riktigheten av de innhentede opplysninger bestrides, evt. om lovligheten av behandlingen av dataene bestrides, kan kunden i samsvar med sin rett til innsigelse be Forum om å begrense behandlingen av opplysningene kun til lagring. Forum vil da begrense behandlingen til kun lagring inntil opplysningene er rettet opp, eller det kan fastslås at Forums berettigede interesser går foran kundens interesser.

SLETTING AV DATA

Ved avsluttet kundeforhold vil kun personopplysninger i tråd med hvitvaskingsregelverket bli lagret. Når alle pålagte frister for oppbevaring av innhentede opplysninger er utløpt, inkludert frist for oppbevaring av lydopptak (fem år), slettes alle kundedata fra våre systemer.

SPØRSMÅL OG KLAGER

Spørsmål og klager vedr. denne personvernerklæringen eller generelle spørsmål om personvernregelverket kan rettes til Forums administrasjon, email post@forumsec.no.

Klager på Forums behandling av innhentede personopplysninger eller andre henvendelser kan også sendes til Datatilsynet ved å logge inn på www.datatilsynet.no.