Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter til sluttkunder i Norge.

Partene

Selger:

Forum Market Services AS

Klingenberggata 7a Oslo, 0161 Oslo 

PO Box 2082 VIKA, 0125 OSLO

 

post@forumsec.no

Organisasjonsnummer: 991 058 834

(heretter Forum, selskapet, vi eller oss).

Kjøper:

Den person som er oppgitt som kjøper (kunden eller du) i bestillingen. Kjøper må ha fylt 18 år for å bli kunde av Forum.

 

Abonnementsvilkår – forumsec.no («Forum»)

Abonnement:

Et abonnement hos Forum gir tilgang, gjennom et brukernavn og passord, til å logge seg på Forum sin analysetjeneste. Brukernavnet og passordet er personlig og kan kun benyttes av den juridiske person som har tegnet/inngått abonnementet («Kunden»). Abonnementet kan kun benyttes av Kunden og Kunden er selv ansvarlig for at brukernavnet og passordet ikke kommer på avveie. Ved mistanke om eventuelt misbruk plikter Kunden straks å meddele dette til Forum. Abonnementet og dets innehold er personlig, og analyser og annet materiale som Kunden får tilgang til, skal ikke videreformidles til andre, verken skriftlig, muntlig eller elektronisk. Innholdet og analysene er å betrakte som Forums sin eiendom. For avtaler som omfatter flere brukere, for eksempel firma- eller gruppeavtaler, er det en forutsetning at alle individuelle brukere aksepterer og følger Forums abonnementsvilkår og disclaimer. Forum tar forbehold om å levere produkter på offisielle fridager og ved ferieavvikling.

Abonnementsperiode:

Abonnementet går over 1 måned, ved slutten av hver abonnementsperiode vil abonnementet automatisk fornyes med samme varighet og til samme pris, med mindre vi varsler deg om noe annet på forhånd. Abonnementet løper fra den dagen bestilling skjer til valgt periode er over. Ved bestilling mottar Kunden automatisk et brukernavn og passord til tjenesten. Abonnementet kan sies opp av kundens på dens konto side eller skriftlig før utløpet av abonnementsperioden. Ved ønske om endringer i abonnementet, må dette endres på Kundens konto side eller med meddeles skriftlig før utløpet av abonnementstiden. Abonnement som ikke er avbrutt eller skriftlig er sagt opp innen utløpet av abonnementsperioden, fornyes automatisk til veiledende pris.

Abonnementsnivå:

Kunden kan velge mellom to forskjellige abonnementsnivå: Global Marketwatch og Oil Trader. De ulike nivåene gir forskjellige rettigheter og er nærmere beskrevet under medlemskap. Forum forbeholder seg retten til enhver tid å kunne gjøre endringer i innholdet på de enkelte nivåene eller analysene. Ved eventuelle endringer vil det dog bestrebes at nivået ikke blir vesentlig svekket. Forum tar forbehold om at endringer i abonnementsnivå og innhold kan forekomme som følge av endringer forårsaket av tredjepart, herunder endringer av regulatorisk og innholdsleverandørmessig karakter. Forum forbeholder seg retten til å flytte Kunden mellom de ulike abonnementsnivåene om nødvendig, forutsatt at dette ikke gir Kunden et svakere abonnementsinnhold enn det Kunden opprinnelig hadde. Om det gjøres endringer i abonnement som vesentlig svekker

abonnementsinnholdet, skal Kunden varsles minimum 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom Kunden ikke vil akseptere endringene, skal vedkommende ha rett til å si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel.

Abonnementsanalyser:

Forum tilbyr analyser innenfor en rekke ulike markeder. Forum forbeholder seg retten til enhver tid å kunne bestemme innholdet i en bestemt analyse. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere om innholdet i analysene dekker Kundens behov. Forum kan også endre eller fjerne analyser og innholdet i de ulike analysene, som en følge av forretningsmessige eller systemkritiske årsaker. Dersom slike endringer påvirker Kundens avtaleforhold negativt i vesentlig grad, skal vedkommende ha rett til å si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel.

Priser:

Prisene på våre produkter er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisene er tilgjengelig på våre nettsider og gjelder inntil endring skjer. Prisendring varsles minimum én måned før endringen trer i kraft.

Rabatter og introduksjonstilbud

Rabatter gjelder for den til enhver tid aktive kampanje og dens spesifikke vilkår.

Introduksjonstilbud på abonnement kan kun benyttes 1 gang. Ved misbruk av introduksjonstilbud eller nærmere angitte kampanjevilkår, forbeholder vi oss retten til å kansellere ordren, endre prisen på bestillinger, og etter fakturere overskytende.

Betaling:

Betaling for abonnementet skal skje senest innen 14 dager fra bestilling har skjedd, eller innen 14 dager fra oppstart av en ny periode. Ved manglende eller ufullstendig betaling, har Forum full rett til å stenge Kundens tilgang til tjenestene. Kunden skal etter beste evne sørge for at betaling har skjedd på en god og forsvarlig måte i henhold til betalingsinstruksen, samt sørge for at nødvendig kontaktinformasjon er korrekt. Forsinkelser eller feil som kommer av mangelfull informasjon fra Kundens side, er Kundens ansvar. Abonnementsperioden forhåndsbetales, og abonnementsvederlaget refunderes ikke dersom avtalen sies opp før utløpet av avtaleperioden.

Angrefrist:

Kunden har full angrefrist i henhold til norsk lov. Angrerettskjema lastes ned her (pdf).

Informasjon og opplysningsplikt:

Om det gjøres endringer i vilkårene som er av vesentlig karakter, skal Kunden varsles minimum en måned før endringene trer i kraft. Kunden er ansvarlig for å holde sin kontaktinformasjon oppdatert, slik at Forum lett kan komme i kontakt med Kunden. Kunden aksepterer at all kommunikasjon kan foregå på e-post.

Forum er ansvarlig for at kundeinformasjonen holdes konfidensiell og ikke kommer på avveie. Kundeinformasjon skal lagres forsvarlig i henhold til norsk lov. Forum oppbevarer ingen opplysninger som kategoriseres som sensitive personopplysninger.

Kommunikasjon:

Kunden samtykker i at vi kan bruke enhver kommunikasjonsform, herunder brev, telefon, e-post og SMS. Ved bestilling vil du motta en bekreftelse på kjøpet via e-post.

Av og til benyttes SMS og nyhetsbrev for å gi kunder opplysninger om ordre, gode tilbud og annen relevant informasjon. Dersom kunden i fremtiden ikke ønsker slik informasjon kan kunden reservere seg ved å melde seg av nyhetsbrev eller skriftlig til analyse@forumsec.no.

Personopplysninger:

Vi behandler alle våre kunders personopplysninger konfidensielt i henhold til personopplysningsloven. Vi verken selger eller videreformidler dine personopplysninger. Vi anvender disse opplysningene kun for å administrere ditt kundeforhold, sende deg din ordre og gi deg produktinformasjon. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som ligger til grunn i ditt kundeforhold, jf personopplysningsloven § 18.

For mer informasjon om hvordan Forum behandler personopplysninger, les vår personvernserklæring.

Lovvalg og verneting:

Eventuelle tvister avgjøres etter norsk rett. Konflikter søkes løst i minnelighet. Tvister som ikke kan løses ved voldgift skal avgjøres av norske domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett.

Aksept og endring av vilkår:

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov, offentlige endringer eller andre momenter som påvirker vilkårene. Nye vilkår vil bli tilgjengelig på vår nettside.

Sist oppdatert: 04.12.2019